• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

بنا به ضرورت اشاعه مفهوم و فرهنگ بهره وری و توسعه روشهای ارتقای آن در سطح کشور، انجمن بهره وری ایران با همت و همکاری جمعی از عالقمندان و متخصصان حرکت بهرهوری با هدف حمایت از برنامه های ترویج ، توسعه و قانونمند شدن کلیه اقدامات و برنامه های ارتقای بهره وری در کشور، به عنوان یک سازمان غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی در تاریخ 1381/11/5 تاسیس شده است.

از جمله اهداف انجمن بهره وری ایران می توان به :

• نشر فرهنگ و اشاعه مفاهیم بهره وری و ایجاد حرکت همگانی برای ارتقای آن در سطح کشور
• توسعه و ارتقای مدیریت منابع انسانی برای بهبود بهره وری درکلیه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• ارتقای تواناییهای مدیریتی و سازمانی با طراحی و تدوین الگوهای موثر و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و فنی برای افزایش بهره وری
• تاثیرگذاری بر سیاستها، برنامه ها، قوانین و مقررات کشور در حوزه بهره وری و تالش در جهت اصلاح و بهبود آنها اشاره نمود .

ماموریت محوله به انجمن بهره وری ایران :

رسالت انجمن بهره وری ایران به عنوان یک تشکل مردم نهاد و برخوردار از جایگاه برجسته در تعامل و ارتباط با دولت ، تشکل های غیردولتی و حرفهای و نهادهای سیاستگذار؛ کمک به شکل گیری نهضت بهره وری در سطح کشور از طریق:
تأثیرگذاری بر سیاستگذاران،
جلب مشارکت مؤثر حامیان،
هم افزایی متخصصین،
فرهنگ سازی و اطلاع رسانی
با رویکرد تقویت شبکه و عضو محوری است.