• ایران ،استان تهران
 • 6204 8801 021
 • info@irpa.ir

اعضای حقوقی مشاور

شرکت های مشاور عضو حقوقی انجمن بهره وری ایران

انجمن بهره‌وری ایران خدمات مشاوره موردنیاز به بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی را حسب مورد

از طریق شرکت‌های واجد صلاحیت عضو انجمن که ذیلا معرفی می‌شوند، ارائه می‌کند:

 

 

 

 

 • موسسه مدیریت دانش و تاریخ شفاه
  www.km-oh.com

 

 • موسسه آموزش و تحقیقات مدیریت
  www.mdrc.ir

 

 • پژوهشکده سیاستگذاری و تحلیل راهبردی آیندگان
  www.ayandeganrc.ir

 

 

 

 • شرکت منشور راهبران مدیریت پارسیان

 

 • شرکت مشاوران نیوساد صنعت و خدمات ایرانیان

 

 • شرکت مشاوران ترویج دانش مدیریت