• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021
  • info@irpa.ir

زمینه های فعالیت انجمن در اساسنامه

• خدمات گردشگری و اقامتی
• خدمات صنفی و حرفه ای
• نهاد خانواده و سالمت
• راه و ساختمان
• سازمانهای اداری
• آموزش و پرورش
• آموزش عالی

 اصلی ترین برنامه ها و عرصه های خدمات انجمن

• کسب و نشر تازه ترین اطالعات در حوزه بهره وری

• تهیه فیلمهای آموزشی و ترویج فرهنگ بهره وری با جلب همکاری رسانه های عمومی
• تبادل نظرات و تجربیات با سایر سازمانها وانجمن های داخلی و خارجی مرتبط با بهره وری
• برگزاری همایش، کنفرانس، کارگاه و دوره های آموزشی
• انجام مطالعات، تحقیقات، جمع آوری اطلاعات و تجارب بهره وری در داخل و خارج کشور
• ارائه خدمات مشاوره ای، علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه بهره وری
• همکاری و عضویت در مجامع علمی و تخصصی داخلی و خارجی
• ترویج نظم و اخلاق حرفه ای برای کارشناسان و مروجان بهره وری در کشور
• تالش برای ایفای نقش مرجع در تدوین شاخصهای اندازه گیری بهره وری
• برقراری جوایز بهره وری و کیفیت و برگزاری جشنواره های ترویجی
• همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی در راستای ارتقای بهره وری با ارائه خدمات مورد نیاز
 انجام سایر اموری که به نحوی از انحا در راستای ارتقای بهره وری و تحقق اهداف انجمن باشد 

بخش کشاورزی و دامپروری •

مراکز بهداشتی و درمانی •
حمل و نقل و ترافیک •
نان و مواد غذایی •
صنعت و معدن •
بانک و بیمه •
آب و انرژی •
ICT-IT•

دستاوردهای انجمن بهره وری ایران

• پيگيري و تلاش در تنظيم و تصویب ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه در راستاي پيشبيني يك هدف كمي و مشخص براي بهره وري از طريق دولت و مجلس

• برگزاري همايش ها، دوره ها و كارگاه هاي آموزشي در سازمان هاي دولتي و شركت هاي خصوصي در مركز و استان ها

• ارائه خدمات مشاوره هاي و اجراي طرح هاي تعيين و اندازه گيري شاخص ها و چرخه بهره وري در بيش از 200 دستگاه و شركت دولتي يا خصوصي در مراكز و استان ها