• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

راهنمای اجرايی بهره‌وری

آنها كه متخصص بهره وری هستند يا با بهره وری سروكار دارند حتما به مفاد قانون برنامه ششم درباره بهره وری و راهنماي اجرايی آن آشنا هستند.

در راهنمای زير با عنوان راهنمای اجرايی ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه بيشتر با مفاد اين قانون در زمينه بهره وری و همچنين سازوكارهاي اجرايی آن آشنا مي شويم كه از سوی سازمان ملی بهره وری ايران تدوين و منتشر شده است.

 

راهنمای اجرايی ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه