• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

شماره دوم بولتن بهره‌وری

شماره دوم بولتن بهره وری به عنوان خبرنامه داخلی انجمن بهره وری ایران همزمان با دهمین همایش ملی بهره وری منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن بهره وری ایران، در این شماره ضمن انتشار اخبار انجمن از جمله برگزاری دهمین همایش ملی بهره وری، مطالبی مانند «ضرورت نهضت بهره وری»، «عزم جدی برای ارتقای بهره وری در آموزش و پرورش»، «معرفی فرهنگ ملی ایرانیان بر اساس مطالعات هافتسد» منتشر شده است.

 

بهبود حمکرانی ساخت، عامل اصلی ارتقای بهره وری در صنعت ساختمان و دلایل مغفول ماندن بهره وری از دیگر مطالب مندرج در شماره دوم بولتن خبری انجمن بهره وری ایران است.

 

شماره دوم بولتن بهره وری انجمن بهره وری ایران