• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

انتشار بولتن پنجم بهره‌وری

‍پنجمین شماره بولتن بهره‌وری به عنوان خبرنامه داخلی انجمن بهره‌وری ایران با تمرکز بر موضوع بهره‌وری و خانواده منتشر شد.

 

به گزارش روابط عمومی انجمن بهره وری ایران در این شماره مطالبی درباره هشتمين عصرانه بهره وری، جایزه بهره وری انجمن بهره وری ایران و توسعه و ترويج بهره وری در استان سیستان و بلوچستان از سوی این انجمن منتشر شده است.

 

‍پرونده ای در موضوع بهره وری در خانه و خانواده و همچنین اخبار بهره وری از دیگر مطالب مندرج در پنجمین شماره بولتن بهره وری انجمن بهره وری ایران است.

فایل بولتن بهره وری شماره پنجم