• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

هر روزتان بهره‌ورتر

نوروز، روز نو شدن و تحول مبارک باد. در سال جديد هر روزتان بهره‌ورتر باد بهره‌وری یعنی تحول، روز به‌روز بهتر شدن

بهره‌وری یعنی اخلاق بهتر، رفتار بهتر، تدبیر بهتر

بهره‌وری یعنی مدیریت کارآمد، اقتصاد شکوفا، توسعه پایدار

بهره‌وری یعنی جامعه نوآور، مردم شاداب‌تر، آسایش، آرامش و رفاه بیشتر

بهره‌وری یعنی استفاده هر چه بهتر از زمان و منابع

بهره‌وری یعنی سلامتی و عُمر بابركت

در سال جديد هر روزتان بهره‌ورتر باد