• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

شماره اول اندیشه بهره وری

شماره نخست نشریه «اندیشه بهره وری» از سوی انجمن بهره وری ایران منتشر شد.

 به گزارش روابط عمومی انجمن بهره وری ایران در این شماره مطالبی از جمله با موضوع دولت آینده و چالشهای مدیریت و بهره وری و همچنین گزارشی ویژه از یک مدرسه بهره ور در آخر دنیا منتشر شده است.

 

پرونده ویژه این شماره به موضوع بهره وری آب اختصاص دارد. همچنین جمعی از متخصصان بهره وری کشور به بیان دیدگاه های خود در زمینه مهمترین چالش بهره وری کشور پرداخته اند.

بخشی دیگری از مطالب این نشریه به یادداشت های متخصصان در حوزه های مختلف مرتبط با بهره وری اختصاص دارد که موضوعاتی از قبیل روز بهره وری، مدیریت دانش، انتخابات و بهره وری، کارآفرینی اجتماعی و موارد دیگر را شامل می شود.

لینک شماره نخست ماهنامه اندیشه بهره وری