• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

تجارب مدیریت و بهره‌ وری

انجمن بهره وری ایران با انتشار کتاب تجارب مدیریت و بهره وری، اهتمام اصلی خود را بر توسعه و ارتقاء فرهنگ بهره وری در کشور داشته است.
این انجمن با اعتقاد به ترویج الگوهای موفق مدیریت که حاصل فراز و نشیب های زیاد در سالیان گذشته در عرصه های مدیریت دولتی و خصوصی با تنوعی از ظرفیت های کوچک و بزرگ میباشد را، ارائه نموده است.

 

گام به گام بر مدار اندیشه

نویسنده در کتاب گام به گام بر مدار اندیشه 35 اصل کلیدی در مدیریت به رشته تحریر در آورده است. این کتاب که بخشی از تالشها و مدیریت حسین حاجیان در بستر مدیریت سازمانی میباشد زمینه موفقی برای ترویج و توسعه فرهنگ بهره وری در کشور است.

خبرنامه پیام بهره‌ وری ایران

انجمن بهره وری ایران به چاپ و انتشار یک خبرنامه »پیام بهره وری ایران« اقدام نموده است، خبرنامه هایی که امید آن را داریم که به یک نشریه جامع و کامل تبدیل شود و بتواند نقش خود را در شروع و استمرار نهضت بهره وری به درستی ایفا کند. در این خبرنامه مباحث علمی، تخصصی و خبری به صورت ماهانه منتشر میشود.