• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

واحد پژوهش انجمن بهره وری ایران

 

اجرای پژوهش های مختلف در حوزه بهره وری به ویژه با تمرکز بر بررسی و ارزیابی بهره وری در کشورهای  پیشرو در این حوزه از فعالیت هایی است که به صورت جدی در انجمن بهره وری ایران دنبال می شود.