• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

اعضای حقیقی انجمن بهره‌وری ایران

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره شناسه عضویت

تاریخ عضویت

(یکساله)

تمدید عضویت (یکساله)

1

حسینعلی بهجو

140002001

01/02/1400

01/02/1401

2

سمیرا جعفری

140002002

01/02/1400

01/02/1401

3

امین ضرابی شیرآباد

140008001

23/08/1400

 

4

عرفان جعفری

140008002

25/08/1400

 

5

هادی دیوسالار

140008003

01/09/1400

 

6

الهه سعیدی

140008004

01/09/1400

 

7

مهرداد مهرکام

140009001

30/09/1400

 

8

ملیحه رضا

140009002

27/09/1400

 

9

عابد اوانی

140009003

28/09/1400

 

10

مراد امیدی میرزائی

140009004

30/09/1400

 

11

علی بیات

140009005

30/09/1400

 

12

محمد ذهبی

140011001

01/11/1400

 

13

معصومه حجتی

140011002

09/11/1400

 

14

سید حمیدرضا آقامیری

140011003

12/11/1400

 

15

زهیر نوروزیان

140011004

12/11/1400

 

16

رضا خانی

140011005

12/11/1400

 

17

علی صالح نیا

140011006

01/02/1401

 

18

قاسم عالی محمودی

140102001

01/02/1401

 

19

حامد نژاد قربان نالکیاشری

140103001

07/03/1401

 

20

علیرضا مقتدائی

140103002

23/03/1401

 

21

احمدرضا فتوت

140103003

31/03/1401

 

22

فرهاد محمودی فریدون

140103004

31/03/1401