• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

اهداف مدیریت مشاوره و عارضه یابی انجمن بهره وری ایران

بخش عمده ای از اهداف سازمانی و استراتژیک در بنگاه های کسب و کار تحقق نمی یابند . در اکثر موارد مدیران نقص را در برنامه ریزی و اجراء جستجو می کنند در حالی که شناخت عوامل اصلی و نهان این ناکامی ها نیاز به واکاوی و عارضه یابی عمیق تر دارد. انجمن بهره وری ایران جهت اشاعه ابزارها و تکنیک های بهره وری در فعالیت بنگاه های کسب و کار به منظور کاهش ضایعات و عارضه ها و همکاری در شناسایی موانع بهبود و بهره وری اقدام به ایجاد بخش مشاوره نموده که تا کنون در تعدادی از شرکتها به نحو مؤثری اجراء شده است.

این بخش با استقبال از طرح "سامانه ارتقاء مدیریت " در بنگاه ها در تحقق اهداف این طرح نقش مفیدی ایفاء نموده است. علاوه بر آن برخی از خدمات بخش مشاوره به قرار زیر قابل ذکر است:

- ارائه خدمات مشاوره ای و پژوهشی به اعضا و مخاطبین
- تلاش برای کسب تجارب داخلی و خارجی و ارائه به مخاطبین و اعضا
- تهیه اطلا عات کامل و بانک اطلا عات از توانمندی های اعضا برای استفاده در فعالیت های مشاوره ای و پژوهشی
- خدمات رسانی به دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی مختلف و کمک به انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه بهره ­وری
- انجام امور محوله در تقویت نشر فرهنگ و اشاعه مفاهیم بهره ­وری در سطح ملی

خلاصه بخشی از فعالیت های تحقیقاتی و کاربردی مشاورین حقیقی و حقوقی