• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

واحد انجام پروژه انجمن بهره وری ایران

 

انجمن بهره وری ایران با بهره گیری از توانمندی اعضای خود که از تخصص های مرتبط برخوردارند، تاکنون پروژه های متعددی را به انجام رسانده و انجام پروژه های بهره وری در زمینه های برنامه ریزی، اندازه گیری، ارتقا و ترویج بهره وری را با جدیت دنبال می کند.