• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

• کسب و نشر تازه ترین اطلا عات در حوزه بهره وری
• تهیه فیلم های آموزشی و ترویج فرهنگ بهره وری با جلب همکاری رسانه های عمومی
• تبادل نظرات و تجربیات با سایر سازمانها وانجمن های داخلی و خارجی مرتبط با بهره وری
• برگزاری همایش، کنفرانس، کارگاه و دوره های آموزشی
• انجام مطالعات، تحقیقات، جمع آوری اطلا عات و تجارب بهره وری در داخل و خارج کشور
• ارائه خدمات مشاوره ای، علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه بهره وری
• همکاری و عضویت در مجامع علمی و تخصصی داخلی و خارجی
• ترویج نظم و اخلاق حرفه ای برای کارشناسان و مروجان بهره وری در کشور
• تلاش برای ایفای نقش مرجع در تدوین شاخص های اندازه گیری بهره وری
• برقراری جوایز بهره وری و کیفیت و برگزاری جشنواره های ترویجی
• همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی در راستای ارتقای بهره وری با ارائه خدمات مورد نیاز
• انجام سایر اموری که به نحوی از انحا در راستای ارتقای بهره وری و تحقق اهداف انجمن باشد